Skip links
ASSETS
FIXED ASSETS
Intangible assets
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Other intangible assets
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Tangible fixed assets
Fixed assets
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
buildings, premises, rights to premises and civil engineering facilities
technical devices and machines
means of transport
other fixed assets
Fixed assets under construction
Advances for fixed assets under construction
Long-term receivables
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Long-term investments
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Long-term prepayments and accruals
Deferred tax assets
Inne rozliczenia międzyokresowe

ASSETS

CURRENT ASSETS

Inventories

Materials

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy i usługi

Short-term liabilities

Należności od jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

inne

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

inne

Receivables from other entities

for supplies and services, with the repayment period:

up to 12 months

over 12 months

due to taxes, subsidies, customs, social and health insurance and other public law benefits

other

investigated in court

Short-term investments

Short-term financial assets

w jednostkach powiązanych

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

cash and cash equivalents

cash in hand and cash at bank

other cash

inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Short-term prepayments and accruals

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

Udziały (akcje) własne

TOTAL ASSETS

LIABILITIES                 

OWN (FUNDS) CAPITAL, EQUITY

Share capital (fund)

Supplementary capital (fund)

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

– z tytułu aktualizacji wartości godziwej

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

– na udziały (akcje) własne

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Net profit (loss)

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES

Provisions for liabilities

Provision for deferred income tax

Provision for pensions and similar benefits

long-term

short-term

Other provisions

long-term

short-term

Long-term liabilities

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Regarding other individuals

credits and loans

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe

zobowiązania wekslowe

inne

Short-term liabilities

Wobec jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

inne

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

inne

Regarding other individuals

credits and loans

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe

for supplies and services, with maturity:

up to 12 months

over 12 months

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

LIABILITIES                 

zobowiązania wekslowe

due to taxes, customs and insurance and other health and benefits and other public law titles

from remuneration

other

Special funds

Prepayments and accruals

Ujemna wartość firmy

Other prepayments

long-term

short-term

TOTAL LIABILITIES

SPECIFICATION

Net revenues from sales and equivalent, including:

 – from related parties

Net revenues from the sale of products

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Operating costs

Depreciation

Usage of materials and energy

Foreign service

Taxes and fees, including:

 excise tax

Salaries

Social security and other benefits, including:

pensions

Other costs

The value of sold goods and materials

Profit (loss) on sales (A-B)

Other operating revenue

Profit on the disposal of non-financial fixed assets

Subsidies

Revaluation of non-financial assets

Other operating revenue

Other operating revenue

Loss on disposal of non-financial fixed assets

Revaluation of non-financial assets

Other operational costs

Operating profit (loss) (C+D-E)

Financial income

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

od jednostek pozostałych, w tym:

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Interest, including:

from related parties

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

 w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Other

Financial costs

Interest, including:

 for related units

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

 – w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Other

Gross profit (loss) (F+G-H)

Income tax

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

Net profit (loss) (I-J-K)

 

Masa wagonu czołowego
Masa wagonu pośredniego
Masa wagonu pośredniego tocznego

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Ardix Group ma politykę szanowania Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy zbierać od Ciebie podczas korzystania z naszej strony internetowej https://www.ardix.biz i innych stron, które posiadamy i obsługujemy.

Prosimy o podanie osobistych informacji tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne do świadczenia usługi dla Ciebie.

Zbieramy je w sposób uczciwy i zgodny z prawem, z Twoją wiedzą i zgodą. Informujemy Cię również, dlaczego je zbieramy i w jaki sposób będą wykorzystane.

Zachowujemy zebrane informacje tylko przez czas niezbędny do świadczenia usługi, którą od nas żądasz.

Dane, które przechowujemy, chronimy w sposób komercyjnie akceptowalny, aby zapobiec ich utracie i kradzieży, a także nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystywaniu lub modyfikacji.

Nie udostępniamy publicznie żadnych identyfikujących informacji osobowych ani stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego prawo.

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do zewnętrznych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Prosimy mieć świadomość, że nie mamy kontroli nad treścią i praktykami tych witryn i nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich polityki prywatności.

Masz prawo odmówić udostępnienia swoich danych osobowych, przy rozumieniu, że możemy nie być w stanie świadczyć niektórych żądanych przez Ciebie usług.

Kontynuowanie korzystania z naszej strony internetowej będzie uważane za akceptację naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak postępujemy z danymi użytkowników i danymi osobowymi, prosimy o kontakt.
Ta polityka obowiązuje od 24 stycznia 2020 r.

Warunki korzystania z usług Ardix Group

 1. Warunki
  Korzystając z witryny pod adresem https://www.ardix.biz zgadzasz się podlegać tym warunkom korzystania z usług, obowiązującym prawom i przepisom oraz akceptujesz, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich odpowiednich lokalnych przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek z tych warunków, zabrania się korzystania z tej witryny. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione odpowiednim prawem autorskim i znakami towarowymi
 2. Licencja użytkowania
  Zgadzasz się, że można tymczasowo pobrać jedną kopię materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Ardix Group wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego i tymczasowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i na mocy tej licencji nie możesz:i. modyfikować ani kopiować materiałów;

  ii. używać materiałów w celach komercyjnych lub do jakiejkolwiek publicznej prezentacji (komercyjnej lub niekomercyjnej);

  iii. próbować rekompilować lub dokonywać odwrotnej inżynierii jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Ardix Group;

  iv. usuwać wszelkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji o prawach własności intelektualnej z materiałów;

  v. przekazywać materiałów innej osobie ani “lustrzane” odbicie materiałów na innym serwerze.

  b. Ta licencja automatycznie ulega wygaśnięciu w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może być w każdej chwili rozwiązana przez Ardix Group. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu tej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, niezależnie od tego, czy są w formie elektronicznej czy drukowanej.

 3. Oświadczenie
  Materiały zawarte na stronie internetowej Ardix Group są udostępniane “w stanie, w jakim są”. Ardix Group nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym oświadcza i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki handlowości, przydatności do określonego celu lub nie naruszania własności intelektualnej lub innych praw.
  b. Ponadto Ardix Group nie gwarantuje ani nie dokonuje żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, przewidywanych wyników ani niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w związku z tymi materiałami lub na jakichkolwiek witrynach powiązanych z tą stroną.
 4. Ograniczenia
  W żadnym wypadku Ardix Group lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w prowadzeniu działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Ardix Group, nawet jeśli Ardix Group lub upoważniony przedstawiciel Ardix Group został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji ani na ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.
 5. Precyzyjność materiałów
  Materiały zawarte na stronie internetowej Ardix Group mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Ardix Group nie gwarantuje, że jakiekolwiek z materiałów na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Ardix Group może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Jednak Ardix Group nie zobowiązuje się do aktualizowania materiałów.
 6. Odnośniki
  Ardix Group nie przeglądał wszystkich witryn podlinkowanych do swojej strony internetowej i nie jest odpowiedzialny za treść żadnej takiej połączonej witryny. Dodanie jakiegokolwiek odnośnika nie oznacza polecenia lub poparcia przez Ardix Group danej witryny. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 7. Modyfikacje
  Ardix Group może zmieniać te warunki korzystania z usług swojej strony internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się być związany obowiązującą w danym momencie wersją tych warunków korzystania z usług.
 8. Prawo właściwe
  Te warunki i postanowienia są podlegają obowiązującemu prawu Belgii i Polsce są interpretowane zgodnie z nim, a Ty nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądu w tym państwie lub miejscu.
Explore
Drag